Algemene voorwaarden

Algemene Reparatievoorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin Blue Mobile Phone als service verlener, tussenpersoon en reparateur van consumentenelektronica optreedt.

Klachten/Defecten
1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven

Prijs
2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op de website. De prijs is opgebouwd uit de onderdelen, de inbouwkosten en wordt vermeerderd met eventuele verzendkosten.

Prijsopgave
3. Indien de werkzaamheden niet op de website vermeld staan, wordt er na telefonisch overleg een voorlopige prijsopgave gemaakt. Deze wordt na aankomst van het toestel schriftelijk bevestigd. De prijs wordt altijd vermeerderd met eventuele verzendkosten.

Vrijblijvend onderzoek
4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Blue Mobile Phone en betaalt dan alleen de administratiekosten en/of eventuele verzendkosten van de retourzending, maar geen onderzoekskosten.

Kwaliteit
6. Mits er niets anders wordt afgesproken, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen. Of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf aangeeft stelt Blue Mobile Phone de vervangen onderdelen ter beschikking aan de klant.
7. Na reparatie ontvangt de klant een bericht per mail of telefoongesprek, met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie.

Aansprakelijkheid
8. Blue Mobile Phone is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment van eventuele retourzending. Retourzendingen worden door  Blue Mobile Phone altijd gedaan per aangetekend verzekerde verzending door PostNL. Schadevergoeding door Post.nl bedraagt maximaal € 5400,-

Verzending
9. Blue Mobile Phone biedt standaard een aangetekend verzekerde verzending aan, deze verzekering wordt door PostNL afgegeven en wordt bij eventueel verlies of diefstal door Blue Mobile Phone met PostNL afgehandeld. Blue Mobile Phone betaald u het schadebedrag direct nadat PostNL de claim heeft afgehandeld.

Garantie
10. Blue Mobile Phone geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van zes maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending of overhandiging van het product aan de klant. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, val-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op het reparatieformulier uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
11. Wanneer binnen zes maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet Blue Mobile Phone een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.
a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.
c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
d. Na herstelling van het product vervalt de fabrieks garantie en is Blue Mobile Phone niet aansprakelijk voor het vervallen van de fabrieksgarantie.

Verlies van Data
12. Blue Mobile Phone is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. De klant wordt gevraagd een backup van zijn gegevens te maken voordat hij het product aan Blue Mobile Phone opstuurt of langs brengt. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data. Zo ook bij het overhevelen van data tijdens een service afspraak.

Niet betaalde/afgehaalde producten
13. Heeft de klant gedurende een periode van drie maanden nagelaten de reparatie van het product te betalen, is Blue Mobile Phone gerechtigd het product te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant doorberekend.

Geschillen
14. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
15. Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Blue Mobile Phone blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
16. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat Blue Mobile Phone zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 1 Betaling

1.1 De Klant is gehouden de in de Overeenkomst overeengekomen bedragen te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals vastgelegd in de Overeenkomst. De Klant is niet gerechtigd verrekening toe te passen.

1.2 In geval de Klant in verzuim is met de volledige betaling van de door Blue Mobile Phone aan de Klant in rekening gebrachte bedragen dan is de Klant aan Blue Mobile Phone buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt: a) Ten aanzien van een Consument maakt BlueMobilePhone-aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor

A. Buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Consument wordt voldaan.

B Ten aanzien van een Bedrijf maakt Blue Mobile Phone-aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

1.3 Blue Mobile Phone is altijd gerechtigd een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Klant te verlangen.

1.4 De aan Blue Mobile Phone toekomende bedragen zijn direct opeisbaar indien zich daar dringende redenen voor aandienen, waaronder in ieder geval die gevallen waarin de Klant surseance van betaling wordt verleend of ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken.

Artikel 2 Garantie.

2.1 Op vertoon van uw aankoopnota is de garantieperiode vaak langer dan een maand maar in een aantal gevallen heeft u geen garantie. Blue Mobile Phone noemt dit ‘meeneemprijzen’. Deze producten zijn over het algemeen iets goedkoper, maar maken geen aanspraak op garantie. Blue Mobile Phone is niet aansprakelijk wanneer het telefoontoestellen/tablets/laptops/pc’s verkoopt waar geen originele software op geïnstalleerd staat waardoor eventuele fabrieksgarantie kan komen te vervallen. Denk hierbij aan jailbreaken of rooten.
Blue Mobile Phone geeft geen enkele garantie op tweede hands producten, zei het, producten in gesloten verpakkingen welke tweede hands ingekocht zijn. Garantie zal worden verstrekt in de vorm van ‘het meegeven van de originele nota’ indien van toepassing. In enkele gevallen kan het garantie genoemd worden, wanneer er geen originele factuur aanwezig is, maar door de fabrikant garantie erkent wordt wanneer deze binnen het garantietermijn valt.

Afwijkende garantiebepalingen omtrent een artikel zullen op de aankoopbon van de winkel vermeld worden. Let op, onderstaande geldt alleen voor nieuwe producten welke ook nieuw ingekocht zijn bij de leverancier.

2.2 Indien het product niet goed functioneert zal onze technische dienst dit trachten te verhelpen. Lukt dit niet, dan kan in goed overleg het product wellicht geruild worden tegen een vergelijkbaar product of ontvangt u een tegoedbon. Teruggave van geld is in bijzondere omstandigheden ook mogelijk.

2.3 De in dit artikel aangegeven garantie geldt niet indien en zolang:

• De Klant jegens Blue Mobile Phone in gebreke is; en/of

• De Klant de geleverde Producten zelf heeft gerepareerd en/of Bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; en/of

• De Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Blue Mobile Phone en/of de gebruiksaanwijzing op of in de verpakking; en/of

• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

2.4 Blue Mobile is in staat om na te gaan of er aanpassingen zijn ondergaan aan het product.

2.5 Blue Mobile Phone geeft op reparaties doorgaans, drie, zes tot 12 maanden garantie. Uitzonderingen bij een schermreparatie zijn als volgt:

  • Na een scherm reparatie krijgt u enkel garantie het touchscreen. Op het display (OLed / LCD) zit geen garantie.
    Groene / witte strepen, vlekken, groen en of zwart beeld ontstaan door val schade. Dit valt NIET onder de garantie.
  • Garantie vervalt zodra er zichtbare schade (barsten/deuken/beschadigingen) aanwezig zijn op het geplaatste onderdeel
  • Elke Smartphone of Tablet is -niet- waterdicht. Wij adviseren u uw toestel uit de buurt te houden van water.

Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud

3.1 De door Blue Mobile Phone geleverde Producten blijven eigendom van Blue Mobile Phone tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

3.2 In het geval dat Blue Mobile Phone een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Blue Mobile Phone vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

8.1 Blue Mobile Phone sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade waaronder begrepen bedrijfsschade, inkomensderving, immateriële schade of gemiste besparingen, uit.

8.2 Blue Mobile Phone is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken aan producten of diensten die niet van Blue Mobile Phone gekocht zijn, waaronder begrepen schade in verband met door Aanbieders geleverde producten

Artikel 5 Inruilvoorwaarden

5.1 Inruilen van een Product is enkel mogelijk na toestemming van Blue Mobile Phone. Blue Mobile Phone is in geen geval verplicht een ter inruil aangeboden Product in te nemen.

5.2 Inruil is enkel mogelijk indien:

• de Klant kan aantonen (met behulp van een geldig legitimatiebewijs) rechtmatig eigenaar is van het Product;

• het Product geen simkaart meer bevat en niet in verbinding staat met een mobiel netwerk;

• het Product geen persoonlijke bestanden (zoals adresgegevens, foto’s, tekstberichten etc.) meer bevat;

• het Product deugdelijk functioneert en niet beschadigd is.

5.3 Blue Mobile Phone is niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van eventuele communicatie via het Product nadat deze is ingeruild.

5.4 Indien na ontvangstneming van het ingeruilde Product blijkt dat de Klant of het Product niet voldoet aan de voorwaarden in artikel 5.2 is Blue Mobile Phone gerechtigd eventuele betalingen of verrekende kortingen terug te vorderen van de Klant en is de Klant gehouden op eerste verzoek van Blue Mobile Phone de desbetreffende bedragen aan Blue Mobile Phone terug te betalen.

5.5. De inruilmodule is enkel en alleen een indicatie, c.q. richtprijs wanneer men een product wil inruilen. De prijs kan dusdanig afwijken wanneer er andere producten gekocht worden of het product in tegenstelling tot de vragen in de inruilmodule anders beoordeeld wordt ter plekke.

privacystatement:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blue Mobile Phone verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Blue Mobile Phone, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Blue Mobile Phone verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we gegevens bewaren

Blue Mobile Phone zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 10 jaar

Delen met anderen

Blue Mobile Phone verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Blue Mobile Phone neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bluemobilephone.nl